Obchodné podmienky


1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.maxcarp.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007  Z. z.), občianskym zákonníkom (č.40/1964 Z. z.).Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok.

 2.VYMEDZENIE POJMOV

Dodávateľ / predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení  zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti . Je to podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby.

Zákazník – je kupujúci nášho internetového obchodu. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozdeľuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľ a kupujúci, ktorý spotrebiteľ nie je.

Kupujúci – spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami, alebo službami.

Kupujúci – ktorý nie je spotrebiteľ -  je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami, alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.  

Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcim s týmto jeho návrhom. (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká vzťah vymedzený vzájomnými právami a povinnosťami. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas. Kupujúci je na túto skutočnosť dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej objednávky.

 3.OBJEDNANIE TOVARU

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailom, alebo telefónom. Ku každej objednávke obdržíte  daňový doklad pri prevzatí tovaru.

 4.POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín. Potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, alebo inou preukázateľnou formou, o odoslaní budete tiež informovaný. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme po prevzatí objednávky telefonicky.

 5.ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hod. zrušiť a to e-mailom, alebo telefonicky. Stačí meno a popis objednaného tovaru.

 6.PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamžiku potvrdenia objednávky a sú závislé na druhu registrácie kupujúceho a platných cenách v okamžiku prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená v objednávke , predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať , alebo dodávku odmietnuť.

Platobná podmienka je platba v hotovosti.

 7.SPÔSOB PLATBY

Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru. (na dobierku)

 8.DODACIE PODMIENKY

Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle 2-10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu. Dopravu na adresu určenia zaistí predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad.

 Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike, prostredníctvom kuriérskej prepravnej spoločnosti.

Neprevzatie tovaru- pokiaľ kupujúci neprevezme tovar z dôvodu jeho viny (napr. nie je pri dohodnutom termíne prevzatia kupujúcim určená osoba, alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené z opakovaným dodaním v plnej výške.

 OSOBNÝ ODBER

 je možný  v Bratislave po telefonickom dohovore, neúčtujeme  žiadne poplatky za poštovné

 KURIERSKOU PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU

Pri celkovej hodnote objednávky nad 100€, poštovné zdarma

Pri celkovej hodnote objednávky do 100€, bude účtované poštovné vo výške 4,50€

 

9.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, REKLAMÁCIE.

Storno objednávky zo strany kupujúceho – kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek  postihu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho – predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku , alebo jej časť v prípadoch že sa tovar už nevyrába , alebo nedodáva, alebo  sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok upravených zákonom č.108/2000 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy predávajúci povinný vrátiť cenu zaplatenú za tovar v lehote do 15 dní. Kupujúci si právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne elektronickou poštou na adresu info@maxcarp.sk

Reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti  individuálnou dohodou s vami a v súlade s platným právnym poriadkom, bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o závadu, ktorá nejde odstrániť. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.

 10.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Max carp Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu a webu www.maxcarp.sk  sa zaväzuje rešpektovať Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaväzujeme sa k dodržiavaniu zákona č.482/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú dôverné nebudú poskytované žiadnemu subjektu. Internetový obchod a web www.maxcarp.sk  si váži vašej dôvery a chráni vaše súkromné údaje pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii – ako zákazník musíte pri registrácii uviesť nižšie uvedené údaje.

Ako fyzická osoba -  sú to meno a priezvisko, úplná poštová adresa, e-mailoví a telefónny kontakt. Tieto údaje sú potrebné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii zúčtovania vašich platieb za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a komunikáciu s Vami. Pokiaľ požadujete doručenie dodávky tovaru na inú adresu ako vyššie uvedenú, musíte uviesť ešte doručovaciu adresu.

Ak ste právnická osoba -  uveďte tiež údaje o firme, meno firmy, úplnú adresu, e-mailový a telefónny kontakt, IČO a DIČ. Tieto údaje nám umožnia previesť potrebné účtovné operácie, vytvoriť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu bankovým prevodom.

Údaje o Vašej činnosti – údaje o vašich nákupoch (sú nutné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavenie reklamácii a pod.), sú ukladané v bežnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

Zrušenie Vašej registrácie – pokiaľ sa rozhodnete a budete chcieť zrušiť vašu registráciu, stačí keď nám zavoláte na naše tel. č. 0903036771, alebo napíšete na e-mail info@maxcarp.sk. Vaša registrácia bude zrušená.

Váš súhlas – používaním internetového obchodu www.maxcarp.sk , súhlasíte zo zhromažďovaním a používaním informácii o Vás a vašich nákupoch po dobu neurčitú. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Ak dôjde v budúcnosti k ich zmene, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

  

Prevádzkovateľom internetového obchodu maxcarp.sk je:

 

Sídlo firmy (na adrese nie je predajňa  ani sklad)

 

MAX carp Slovakia s.r.o.

Most pri Bratislave 702

90046

IČO: 46 548 637

DIČ: 2023415339