Obchodné podmienky


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.maxcarp.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.), občianskym zákonníkom (č.40/1964 Z. z.).Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti . Je to podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby.

Zákazník - je kupujúci nášho internetového obchodu. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozdeľuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľ a kupujúci, ktorý spotrebiteľ nie je.

Kupujúci - spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami, alebo službami.

Kupujúci - ktorý nie je spotrebiteľ - je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami, alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcim s týmto jeho návrhom. (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká vzťah vymedzený vzájomnými právami a povinnosťami. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas. Kupujúci je na túto skutočnosť dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej objednávky.

3. OBJEDNANIE TOVARU

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailom, alebo telefónom. Ku každej objednávke obdržíte daňový doklad pri prevzatí tovaru.

4. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín. Potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, alebo inou preukázateľnou formou, o odoslaní budete tiež informovaný. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme po prevzatí objednávky telefonicky.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hod. zrušiť a to e-mailom, alebo telefonicky. Stačí meno a popis objednaného tovaru, prípadne číslo objednávky.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamžiku potvrdenia objednávky a sú závislé na druhu registrácie kupujúceho a platných cenách v okamžiku prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená v objednávke , predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať , alebo dodávku odmietnuť.

Platobná podmienka je platba v hotovosti.

7. SPÔSOB PLATBY

Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru. (na dobierku)

8.DODACIE PODMIENKY

Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle 2-10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu. Dopravu na adresu určenia zaistí predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike, prostredníctvom kuriérskej prepravnej spoločnosti.

Neprevzatie tovaru- pokiaľ kupujúci neprevezme tovar z dôvodu jeho viny (napr. nie je pri dohodnutom termíne prevzatia kupujúcim určená osoba, alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené z opakovaným dodaním v plnej výške.

OSOBNÝ ODBER

je možný v na Tabakovej ulici č. 17, Dvory nad Žitavou, resp. po telefonickom dohovore aj mimo sídla prevádzky. Pri osobnom odbere v sídle spoločnosti neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace s dodaním tovaru.

DODANIE KURIERSKOU PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU je spoplatnené v zmysle aktuálne platného cenníka.

9.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, REKLAMÁCIE.

Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez udania dôvodu a bez akéhokoľvek postihu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku , alebo jej časť v prípadoch že sa tovar už nevyrába , alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok upravených zákonom č.108/2000 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy predávajúci povinný vrátiť cenu zaplatenú za tovar v lehote do 15 dní. Kupujúci si právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne elektronickou poštou na adresu info@maxcarp.sk

Reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s vami a v súlade s platným právnym poriadkom, bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o závadu, ktorá nejde odstrániť. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.

10. GDPR OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zm. zákona 18/2018 Z.z. a nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Prevádzkovateľ firma MAX carp Slovakia s.r.o. spracováva vaše osobné údaje v rozsahu:

  • Základné identifikačné údaje -

Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa

Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, dodacia adresa firmy

  • Kontaktné údaje - telefonický kontakt, mailová adresa
  • Sociodemografické údaje -údaje o pohlaví

Účel spracovania vašich osobných údajov

Osobné údaje spracovávame za účelom vyhotovenia faktúry za tovar a Spracovávanie osobných údajov

dodacieho protokolu.

Tiež ich spracovávame za účelom ponuky tovaru formou e-mailových správ a spravovania vernostného zákazníckeho programu. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

Zdroj vašich osobných údajov

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, zadali ste ich na webe, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje

Osobné údaje budeme uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom

Osobné údaje neposkytneme tretím osobám, s výnimkou:

  • sprostredkovateľa DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Technická 7, 82104 Bratislava, , ktorý obstaráva dopravu tovaru k zákazníkovi a to v rozsahu

Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa

Právnická osoba: názov firmy, dodacia adresa firmy, telefónne číslo, emailová adresa

Aké sú vaše práva pri spracovávaní osobných údajov

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť IMAX carp Slovakia, s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 903 036771, poslaním e-mailu na adresu: info@maxcarp.sk,

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska , aby sme vás

vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.

■ Váš vlastnoručný podpis.