Obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú naše vzájomné práva a povinnosti vo formálnej podobe. Našou filozofiou pri predaji produktov je férový a seriózny prístup ku všetkým priaznivcom a zákazníkom. Veríme, že s našimi službami ale aj s produktami na lov milovaných kaprov budeš MAXimálne spokojný.

ČL. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti

MAX carp Slovakia, s.r.o.

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 55805/T,

Sídlo: Pác 144, 919 43 Cífer,

IČO 46548637, DIČ 2023415339, IČ DPH SK2023415339,

Bankové spojenie: Tatra banka: IBAN: SK56 1100 0000 0029 2887 0846

E-mail: maxcarp@maxcarp.sk

Platca DPH: ÁNO

(ďalej len ,,Predávajúci")

upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len ,,Kúpna zmluva") dohodnutej alebo uzatvorenej medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (spotrebiteľom) alebo fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou (ďalej len ,,Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na webovom sídle www.maxcarp.sk .

2. Kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, faxu, telefónu alebo ponukového listu.

· Obchodné podmienky sú záväzné pre každého zákazníka (Kupujúceho), sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Kúpnej zmluvy, a sú voľne dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa internetového obchodu www.maxcarp.sk.

 • Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
 • V prípade, že je Kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy a pojmy neupravené týmito obchodnými podmienkami nasledovnými zákonmi:
 • Zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník");
 • Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa");
 • Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku");

7. V prípade, že je Kupujúcim podnikateľ, riadia sa vzťahy a pojmy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník").

8. Oprávnená osoba na prevzatie tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v objednávke určí ako osobu, ktorej má alebo môže byť objednaný tovar odovzdaný. (ďalej len "oprávnená osoba"). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru. sem a začnite písať. Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

ČL. II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KUPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci má právo na uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim za podmienok uverejnených v internetovom obchode www.maxcarp.sk ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim nad rámec týchto Obchodných podmienok majú vždy prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok.

2. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode www.maxcarp.sk ,tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka". V nákupnom košíku Kupujúci môže upraviť požadované množstvo produktov, následne vyplní objednávkový formulár s kontaktnými údajmi (Meno a priezvisko, adresa, email a telefonický kontakt) a vyberie spôsob dopravy a platby. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, a so spracovaním osobných údajov. Bez súhlasu a oboznámenia sa s Obchodnými podmienkami a so Zásadami pri spracovaní osobných údajov nie je možné odoslať žiadnu objednávku.

3. Návrh Kúpnej zmluvy vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode Predávajúceho www.maxcarp.sk. Kupujúci obdrží zvyčajne do niekoľkých minút po prijatí objednávky odpovedajúci e-mail od Predávajúceho vo forme potvrdenia o prijatí jeho objednávky (akceptácia objednávky). Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení objednávky dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Potvrdzujúci e-mail obsahuje informácie o objednávke Kupujúceho, číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaje o všetkých cenách jednotlivých produktov a služieb spojených s dopravou, dobierkou a platbou, spôsob doručenia, spôsob platby, kontaktné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, prípadne ďalšie informácie.

4. V prípade, že má Kupujúci vytvorené osobné konto v internetovom obchode Predávajúceho, svoje objednávky nájde v sekcii Moje Objednávky po prihlásení sa do svojho konta.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie o priebehu spracovania a celkovom stave objednávky budú prioritne komunikované prostredníctvom elektronickej komunikácie, t.j. e-mailom. V individuálnych alebo v nevyhnutných prípadoch môže prebiehať komunikácia aj telefonicky, resp. listovou formou.

6. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a Kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť alebo úplne zrušiť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, a ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho ani Kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

7. Predávajúci spolu s objednaným tovarom dodá Kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, konkrétne faktúru (daňový doklad), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje). Predávajúci zasiela Kupujúcemu daňový doklad vo forme Faktúry v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej e-mailovej komunikácie. Na vyžiadanie Kupujúceho zašle Predávajúci daňový doklad aj v tlačenej forme na adresu Predávajúceho bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 dní od dňa vyžiadania Kupujúcim. Elektronický daňový doklad (Faktúra) je plnohodnotným účtovným dokladom v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

ČL. III. KUPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky ceny uvedené pri jednotlivých produktoch predávaných na webovom sídle internetového obchodu www.maxcarp.sk sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Ceny produktov nezahŕňajú ceny služieb za dopravu a dobierku.

2. Ceny dopravných služieb a cena za službu dobierka sú uvedené v nákupnom košíku. Kupujúci má pri nákupe možnosť skontrolovať konečnú kúpnu cenu vytvorenej objednávky vrátane všetkých nákladov spojených s doručovaním ešte pred odoslaním objednávky.

3. Konečná cena objednávky je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena objednávky je vždy uvedená vrátane DPH. V prípade zvolených služieb doprava a dobierka zahŕňa konečná cena objednávky aj cenu týchto služieb.

4. Pri osobnom prevzatí tovaru si Predávajúci neúčtuje žiadne finančné náklady spojené s dopravou ani žiadne iné dodatočné náklady spojené s platbou za tovar. Pri osobnom prevzatí je možné zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar výlučne bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar a služby najneskôr pri preberaní zásielky (tovaru).

6. Predávajúci ponúka Kupujúcemu nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

 • Bezhotovostným spôsobom prostredníctvom debetnej platobnej karty alebo v hotovosti so službou dobierka priamo u dopravcu resp. kuriérovi,

 • Bezhotovostným prevodom vopred na bankový účet Predávajúceho uvedený v ČL. I. bod 1. obchodných podmienok. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je možné uplatniť len v prípade, ak si Kupujúci vyzdvihne tovar osobne. Pri osobnom preberaní tovaru od Predávajúceho nie je možné zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti ani platobnou debetnou kartou ale výlučne a len bezhotovostným bankovým prevodom na účet Predávajúceho.

7. Všetky prípadné zľavové akcie platia vždy a len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

8. Najnižšia cena tovaru za posledných 30 dní je najnižšia cena, za ktorú sa produkt predával v priebehu posledných 30 dní od dnešného dňa (okrem aktuálnej ceny). V prípade, ak sa produkt predával v uvedenom období za rovnakú cenu, je najnižšia cena za posledných 30 dní aktuálna cena.

ČL. IV. DOPRAVA A DORUČENIE

1. Spôsob dodania tovaru závisí od výberu Kupujúceho. Kupujúci si zvolí spôsob dodania výberom konkrétnej služby v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky.

2. Tovar doručujeme prevažne na území Slovenskej republiky alebo Maďarskej republiky. Ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho ani Kupujúceho, je možné doručiť objednávku aj do iných krajín v rámci Európskej únie. Do krajín mimo Európskej únie tovar nedodávame. Ceny za dopravné služby sú uvedené v samostatnej sekcii v rámci webstránky internetového obchodu Predávajúceho pod názvom ,,PLATBA a DORUČENIE" na tomto odkaze TU alebo priamo v nákupnom košíku ešte pred potvrdením - odoslaním objednávky 

3. Dodanie tovaru v rámci Slovenskej a Maďarskej republiky je možné nasledovnými spôsobmi:

 • Prostredníctvom dopravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (ďalej len ,,DPD") s doručením na vopred určenú adresu, alebo po dohode Kupujúceho s kuriérom na najbližšom odbernom mieste dopravcu v takzvanom Pick-Up mieste,

 • Osobným prevzatím v mieste sídla Predávajúceho alebo na individuálne vopred dohodnutom mieste mimo sídla Predávajúceho.

4. Tovar, ktorý je u Predávajúceho na sklade je zvyčajne expedovaný do 24 hodín (najneskôr do 48 hodín) a Kupujúcemu v rámci Slovenska je doručený zvyčajne v lehote do dvoch (2) dní (najneskôr do štyroch (4) dní od dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v rámci Maďarskej republiky je tovar doručený zvyčajne v lehote do troch (3) dní (najneskôr do štyroch (4) dní od dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

5. Tovar, ktorý nie je u Predávajúceho na sklade, je Kupujúcemu doručený v lehote nejneskôr do štrnástich (14) dní bez ohľadu na krajinu v rámci Európskej Únie.

6. V prípade že Predávajúci nedokáže zabezpečiť odoslanie objednávky za účelom včasného doručenia tovaru Kupujúcemu v zmysle ods. 4. tohoto článku, zaväzuje sa informovať o tejto skutočnosti Kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe vybavenia takejto objednávky. Kupujúci môže v takomto prípade objednávku úplne zrušiť alebo vyjadriť súhlas s neskorším doručením tejto objednávky, a to na základe poskytnutých informácii o dodatočnom termíne doručenia zo strany Kupujúceho.

7. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru v zmysle ods. 4. tohoto článku.

8. Predávajúci nevie ovplyvniť a nezodpovedá za oneskorené doručenie objednávky z dôvodov spôsobených na strane dopravcu (prepravná spoločnosť). Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku spôsobenú na strane Kupujúceho nesprávnym, neúplným poskytnutím osobných či kontaktných údajov potrebných na úspešné a včasné doručenie (Meno a priezvisko, telefonický kontakt, adresa doručenia, e-mail).

9. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase alebo zabezpečiť jeho prevzatie ním poverenou osobou – oprávnená osoba.

10. Ak bude z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, Predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar Kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov spojených s doručovaním tovaru.

11. V prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s ustanovením § 420 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný prevziať tovar, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

12. Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená v momente jeho prevzatia Kupujúcim alebo oprávnenou osobou v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom doručenia tovaru na odberné miesto. Povinnosť dodať tovar sa považuje za splnenú aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste alebo tovar odmietne prevziať.

13. V prípade ak si Kupujúci neprevezme objednávku a táto bude vrátená Predávajúcemu, má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náklady spojené s vrátením tovaru, resp. náklady spojené s doručovaním tovaru.

14. Pri preberaní tovaru sa Kupujúci zaväzuje vizuálne skontrolovať stav zásielky-doručovaného tovaru. V prípade viditeľného poškodenia baliaceho materiálu v ktorom je tovar doručovaný je Kupujúci oprávnený takýto tovar neprevziať a spísať s doručovateľom (kuriérom, pracovníkom dopravcu) záznam o zistených vadách spôsobených prepravou a bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu vonkajšieho obalu zásielky, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

15. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

ČL. V. TRVANIE A ZÁNIK KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy a Obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Kúpna zmluva zaniká:

 • splnením záväzku,
 • písomnou dohodou zmluvných strán,
 • odstúpením od zmluvy
 • zánikom Predávajúceho.

ČL. VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou spotrebiteľom, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,

2. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom je v zmysle ustanovenia § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu pre zjednodušenie procesu pri odstúpení od Kúpnej zmluvy ,,Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy", ktorý je súčasťou prílohy v potvrdzujúcom e-maili pre každú objednávku, ktorú Kupujúci zrealizoval prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode Predávajúceho, a zároveň je ,,Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy" voľne dostupný na webových stránkach internetového obchodu v sekcii pod názvom ODSTÚPENIE OD ZMLUVY na stiahnutie TU

3. Pri uplatnení si práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v listinnej podobe informuje Kupujúci o tejto skutočnosti Predávajúceho zaslaním žiadosti na adresu jeho fyzického sídla: MAX carp Slovakia, s.r.o., Pác 144, 919 43 Cífer

Pri uplatnení si práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v elektronickej podobe informuje Kupujúci o tejto skutočnosti Predávajúceho zaslaním žiadosti na e-mail maxcarp@maxcarp.sk

4. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním oprávnená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

6. Ak Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o prijatí takejto žiadosti, a to spôsobom (e-mail, list), aký zvolil Kupujúci.

7. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.

8. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu ešte pred expedíciou-odoslaním objednávky. Musí tak urobiť najneskôr do momentu, kedy Predávajúci odovzdá objednávku dopravcovi. Kupujúci môže žiadosť o zrušenie objednávky uskutočniť prostredníctvom e-mailu jednoduchým oznámením, prípadne telefonicky. Na identifikáciu objednávky, ktorú požaduje Kupujúci zrušiť je potrebné pri komunikácii s Predávajúcim uviesť č. objednávky, prípadne meno a priezvisko Kupujúceho.

9. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb:

 • dodatočných nákladov, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je lacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim,
 • na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie článku IV. odsek 11. Obchodných podmienok.

11. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu finančné prostriedky v zmysle článku VI. ods. 10. Obchodných podmienok spôsobom akým Kupujúci vykonal platby pri nákupe tovaru.

12. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku VI. odseku 2. Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej – oprávnenej osoby.

13. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar v neporušenom stave a v pôvodnom neporušenom obale späť na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v ČL. I. ods. 1. Obchodných podmienok.

14. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba a len náklady spojené s vrátením tovaru, resp. s jeho doručovaním na adresu sídla Predávajúceho alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

15. Predávajúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípade, ak nie je schopný dodať Kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O zrušení objednávky bude Kupujúci informovaný bezodkladne, a to telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 2 dní od dňa prijatia objednávky, resp. uzavretia Kúpnej zmluvy.

16. Kúpna zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu, ktorý Predávajúci a Kupujúci v dohode určili ako deň zániku zmluvy.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM KTORÝ JE PODNIKATEĽOM

17. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim podnikateľom sa spravuje týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ČL. VII. ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec do momentu prevzatia tejto veci Kupujúcim.

2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

3. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo v návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že neodošle alebo neodovzdá Kupujúcemu objednaný tovar s kratšou dobou expirácie ako 12 mesiacov.

5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tohto tovaru Kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje Predávajúci.

6. Záručným listom môže byť aj doklad o kúpe – faktúra (aj v elektronickej forme), ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté: mechanickým poškodením tovaru, skladovaním tovaru inak ako je uvedené na jeho originálnom balení, v podmienkach ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, neodborným zaobchádzaním alebo používaním na iné využitie na aké je produkt určený v rozpore so všeobecnými zásadami.

8. Kupujúci ktorý je fyzickou osobou spotrebiteľom môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u Predávajúceho aj v súlade s reklamačným poriadkom stanovenými Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ďalej Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmito Obchodnými podmienkami.

ČL. VIII. REKLAMÁCIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Právo uplatniť zodpovednosť za vady reklamáciou je Kupujúci oprávnený uplatniť u Predávajúceho na adrese sídla Predávajúceho, ktorá je uvedená v ČL. I. ods. 1. Obchodných podmienok, alebo zaslaním na e-mailový kontakt Predávajúceho maxcarp@maxcarp.sk, ak sa s Predávajúcim nedohodne inak. Na zjednodušenie procesu pri riešení prípadných reklamácii poskytuje Predávajúci ,,Reklamačný Formulár", ktorý je verejne dostupný v internetovom obchode www.maxcarp.sk na stiahnutie v sekcii REKLAMÁCIA TU

2. Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Trnavský kraj sídliaci na Pekárska ulica č. 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru: tt@soi.sk , tel. č.: 033/321 25 27, 033/321 25 21.

3. Ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach, musí Kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u Predávajúceho.

4. Pri odstrániteľných vadách, ktoré sú Kupujúcim uplatnené včas, má Kupujúci právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5. Pri odstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady a ktorá je Kupujúcim uplatnená včas, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Rovnaké práva má Kupujúci aj v prípade, že sa na tovare opakovane vyskytne tá istá vada, alebo, ak má tovar viac rôznych vád.

6. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady a ktorá je Kupujúcim uplatnená včas, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré bol upozornený Kupujúci pri prevzatí tovaru Predávajúcim alebo prepravcom.

8. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu uvedených na obale každého produktu, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

9. Reklamácia tovaru nemá odkladný účinok na splatnosť Kúpnej ceny.

10. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

12. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke len vtedy, keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase pred prevzatím.

13. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, oprávnenému zástupcovi Predávajúceho s dokladom o zaplatení. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že vyplnený ,,Reklamačný formulár" doručí Predávajúcemu e-mailom na adresu maxcarp@maxcarp.sk alebo listom na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v ČL. I. ods. 1 Obchodných podmienok. Pre správnu identifikáciu tovaru, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje, je Kupujúci povinný uviesť všetky informácie a údaje v zmysle ,,Reklamačného formuláru". Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie presne označiť druh a rozsah vád tovaru konkrétneho tovaru.

14. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

15. Reklamačné konanie k tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručením písomného uplatnenia reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu,

 • doručením reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu

16. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu sídla Predávajúceho, ak Predávajúci neurčí inak. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme, zodpovedajúcej forme, ktorú zvolil Kupujúci pri uplatňovaní si svojho práva na reklamáciu tovaru, napríklad vo forme e-mailu alebo v listom.

17. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa sídla Predávajúceho v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa počas celej prevádzkovej doby, prípadne po písomnej či ústnej dohode s Kupujúcim aj mimo prevádzkovej doby. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je Predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

18. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie Kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne (e-mailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že Predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, Predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru Kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá Predávajúci, alebo že tovar nemá vady, znáša Kupujúci všetky náklady Predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi Kupujúcim, Predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie Predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie Kupujúcemu na účet určený Predávajúcim.

ČL. IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom ako Kupujúcim a podnikateľom ako Predávajúcim a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je Kupujúci nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s MAX carp Slovakia, s.r.o bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na tomto odkaze:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

ČL. X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady pri spracovaní a ochrane osobných údajov

Predávajúci prijal a aplikoval v súlade s nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ,,GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov").

Kompletné znenie Zásad pri sparcovaní a ochrane osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnov súćasťou Obchodných podmienok si môže Kupujúci prečítať a stiahnuť v sekcii ,,OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV TU

ČL. XI. ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA

1. Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa-Kupujúceho vyplývajúce z platných všeobecných záväzných právnych predpisov.

2. Všetky práva k webovému sídlu www.maxcarp.sk ktorého prevádzkovateľom je Predávajúci, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia výlučne Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez písomného súhlasu Predávajúceho.

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

4. Každá Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Obchodné podmienky si môžeš stiahnuť po kliknutí na odkaz nižšie ,,stiahnuť tu".