Ochrana osobných údajov

Našou povinnosťou je informovať ťa, že pri návšteve našich webových stránok a e-shopu získavame informácie z tvojho webového prehliadača prostredníctvom takzvaných súborov cookies. V prípade, že si nakúpiš naše produkty, získavame a spracúvame aj tvoje osobné údaje, ktoré sú potrebné napríklad na doručenie zásielky až k tebe domov. Našou povinnosťou je o týchto skutočnostiach nie len informovať, ale prijať aj zodpovedajúce opatrenia a dodržiavať príslušné pravidlá. Nižšie sa môžeš oboznámiť s našimi zásadami pri spracúvaní a ochrane tvojich osobných údajov.


Úvodné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov sú vypracované v súlade s nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ,,GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov")

Spoločnosť 

MAX carp Slovakia, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 55805/T,

Sídlo: Pác 144, 919 43 Cífer,

IČO 46548637, DIČ 2023415339, IČ DPH SK2023415339,

Platca DPH: ÁNO

Bankové spojenie: Tatra banka: IBAN: SK56 1100 0000 0029 2887 0846

Tel.kontakt: +421 905 897 412, +421 917 195 711

E-mail: maxcarp@maxcarp.sk

ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.maxcar.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej len "osobné údaje" alebo len ,,údaje" príslušnom gramatickom tvare) sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. (ďalej len ,,prevádzkovateľ" v príslušnom gramatickom tvare)

Ak využívate služby našich webových stránok www.maxcarp.sk alebo našich profilov na sociálnych sieťach spracovávame o vás rôzne druhy údajov.

Spoločnosť MAX carp Slovakia, s.r.o. nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinná)

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje najčastejšie spracovávame za účelom plnenia kúpnej zmluvy, aby sme vašu objednávku, odoslanú prostredníctvom našich webových stránok www.maxcarp.sk úspešne spracovali a tovar vám doručili.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie Kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Kúpnu zmluvu uzavrieť. 

Aké osobné údaje spracúvame

Najčastejšie údaje, ktoré nám poskytujete, sú údaje získané prostredníctvom formulára na objednanie tovaru či iných služieb na našich webových stránkach www.maxcarp.sk Ide prevažne o údaje, ktoré sú nutné na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy.

Tieto údaje sú potrebné na vybavenie vašej objednávky a možno ich rozdeliť na:

 • Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ;

 • Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje;

 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.

Súbory cookies

Ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.maxcarp.sk využívame súbory cookies, ktoré slúžia na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si ich nastavení, záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookies sa nebudú používať na iný ako uvedený účel.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú dostupné na stránke www.aboutcookie.org . Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Viac o súboroch cookies sa dozvieš TU

Odber marketingových oznámení

Môžete od nás odoberať marketingové oznámenia týkajúce sa produktov výhradne z nášho portfólia uvedeného na webových stránkach www.maxcarp.sk Odber týchto oznámení môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete v texte každého marketingového (reklamného) e-mailu. Ak máte zákaznícke konto, odhlásenie z odberu je možné aj prostredníctvom vášho účtu. Odhlásenie z odberu obchodných oznámení je vždy bezodplatné.

V prípade, že ste registrovaný zákazník, môžete marketingové oznámenia odoberať aj prostredníctvom SMS správ. Push notifikácie obsahujúce obchodné oznámenia môžete dostávať aj na Facebooku, respektíve na Messengeri alebo Instagrame. Toto spracovanie sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov danej sociálnej siete. Odber marketingových oznámení prostredníctvom týchto kanálov môžete tiež vždy odmietnuť.

Ak ste odberateľom vyššie spomenutých oznámení, spracovávame nasledujúce údaje:

 • Identifikačné údaje, konkrétne meno, prípadne názov spoločnosti,

 • Kontaktné údaje, vďaka ktorým s vami môžeme komunikovať, konkrétne e-mailová adresa alebo telefónne číslo;

Spotrebiteľské súťaže

Prostredníctvom našich stránok či profilov na vybraných sociálnych sieťach pre vás usporadúvame rôzne súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť. Vyhlásenie môže byť verejné, čo znamená, že na našich webových stránkach či profile na danej sociálnej sieti môžeme uverejniť vybrané údaje výhercu. Akákoľvek aktivita či komunikácia s nami prostredníctvom sociálnych sietí a spracovanie vašich osobných údajov sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete.

Ak sa do súťaže zapojíte, spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Identifikačné údaje, ktorými sú meno prípadne názov spoločnosti;

 • Kontaktné údaje, konkrétne váš profil na sociálnej sieti či e-mailová adresa, v prípade výhry za účelom jej zaslania aj adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo.

Sprostredkovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje sprostredkovávame našim subdodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci funkčnosti systémových služieb nášho internetového obchodu a v rámci plnenia Kúpnej zmluvy, napr. na zaistenie platby či prepravy; na základe oprávneného záujmu či ak ste s odovzdaním vopred vyslovili súhlas.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať nasledujúcim subjektom:

 • Spoločnosti Webnode AG (systém internetového obchodu prevádzkovateľa);
 • Spoločnosti Google Analytics (analýza webových stránok);
 • Spoločnostiam prevádzkujúcim platobné služby za účelom spracovania platieb na základe vašej objednávky, teda plnenia kúpnej zmluvy;
 • Prepravným spoločnostiam za účelom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií, vrátane odstúpenia od kúpnej zmluvy;
 • Partnerom zaisťujúcim rozosielanie obchodných oznámení, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmú použiť na žiadny ďalší účel;
 • Prevádzkovateľom marketingových nástrojov; ktorí nám pomáhajú s personalizáciou ponúk a obsahu;
 • Sociálnym sieťam, ak s nami prostredníctvom nich komunikujete či zdieľate obsah pomocou sociálnych pluginov;
 • Dodávateľom technológií a poskytovateľom cloudových služieb;
 • Právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhania pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností;
 • Verejným orgánom v prípade vymáhania našich práv (napr. polícia).

Ak tretie osoby použijú vaše osobné údaje v rámci ich vlastných oprávnených záujmov, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Také prípadné spracovanie sa riadi výhradne Zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Obdobie uchovávania spracúvaných osobných údajov

Vaše osobné údaje v prvom rade spracovávame na obdobie trvania nášho zmluvného vzťahu, teda Kúpnej zmluvy. Tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie všetkých našich povinností, či už ide o povinnosti vyplývajúce iba z uzavretej zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, sme povinní spracovávať na obdobie stanovené danými právnymi predpismi či v súlade s nimi. Napr. u nami vydaných účtovných dokladov sme ako správca povinní informácie o vás uchovávať najmenej 10 rokov od ich vystavenia.

V rámci plnenia vašich žiadostí a poskytovania kvalitného zákazníckeho servisu spracovávame vaše osobné údaje od uzavretia nášho zmluvného vzťahu, a to vrátane 1 roku od skončenia záručnej lehoty zakúpeného tovaru z dôvodu riešenia potenciálnych sporov.

Ak nám udelíte súhlas so zasielaním marketingových oznámení, je tento súhlas platný 4 roky či do jeho odvolania.

V prípade, že sa zúčastníte nami organizovanej súťaže, spracovávame vaše osobné údaje 1 rok.

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania Vašich osobných údajov z účelu spracovania či je dané záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Po uplynutí stanovených lehôt spracovania sú vaše osobné údaje automaticky zmazané.

Zabezpečenie osobných údajov

Ak sa registrujete na webových stránkach www.maxcarp.sk je prístup do vášho zákazníckeho konta možný len po zadaní vami zvoleného hesla. Prístup k vášmu heslu nemáme, lebo ho ukladáme v šifrovanej podobe, ktorá sa nedá spätne rozkľúčovať, a to ani pre nás.

Radi by sme na vás okrem iného apelovali, že je nevyhnutné, aby ste vaše prihlasovacie údaje neoznamovali tretím osobám. Po ukončení činnosti vo vašom zákazníckom konte sa odporúčame odhlásiť, hlavne ak dané zariadenie používate spoločne s inými používateľmi. Za prípadné zneužitie vášho hesla nepreberáme zodpovednosť, ledaže by sme túto situáciu spôsobili priamo ako prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítaču heslom a pravidelnú údržbu počítačov. 

Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov

Právo odvolať súhlas s poskytnutím osobných údajov V prípadoch, kedyVaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na e-mailovej alebo poštovej adrese uvedenej v časti s identifikačnými a kontaktnými údajmi správcu, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracovali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov ktoré o Vás spracovávame na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej podobe ak to bude technicky možné.

Právo na opravu Ak si myslíte, že údaje ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme, neváhajte nás kontaktovať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) V niektorých prípadoch môžete uplatniť právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme či anonymizujeme. To sa však netýka tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie našich zákonných povinností a ktorých uchovanie nám nariaďujú právne predpisy (napr. vybavenie už podanej objednávky), či na ochranu našich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde aj v prípade, že tieto údaje už nebudú pre stanovený účel potrebné alebo ak bude uloženie vašich osobných údajov neprípustné z iných, zákonom stanovených dôvodov.

Právo na obmedzenie spracúvaniaV niektorých prípadoch môžete využiť aj právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, napríklad v prípadoch v prípadoch, keď si myslíte, že osobné údaje, údaje ktoré o vás spracovávame môžu byť nepresné alebo keď si myslíte že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o spracovanie na marketingové účely, osobné údaje prestaneme spracovávať bez zbytočného odkladu. No v ostatných prípadoch takto učiníme podľa opätovného posúdenia našich oprávnených záujmov a vašich práv a dôvodov.

Uplatnenie práv a postupov vyššie uvedených nijak neobmedzuje vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne. Toto právo môžete využiť hlavne ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Subjektom na vybavovanie sťažností zákazníkov je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Automatizovné rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode prevádzkovateľa na webovom sídle www.maxcarp.sk výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami a spracovaním pri ochrane osobných údajov, a že s nimi súhlasí;

S týmito pravidlami Kupujúci súhlasí zaškrtnutím políčka v nákupnom. Košíku ešte pred odoslaním objednávky,

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá k Zásadám o spracovaní a ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Novú verziu pravidiel je povinný zverejniť na webovom sídle www.maxcarp.sk. Novými pravidlami nie sú dotknuté práva na poskytnutý súhlas v zmysle pravidiel, ktoré boli v platnosti pred prijatím aktuálne platných pravidiel.

Tieto pravidlá k Zásadám pri spracovaní a ochrane osobných údajov vstupujú v platnosť dňa 01.01.2024

Zásady pri spracúvaní a ochrane tvojich osobných údajov si môžeš stiahnuť po kliknutí na odkaz nižšie s označením ,,stiahnuť tu".